Đường vàng khoáng chất Biên Hòa Pure Gold Mineral

Đường vàng khoáng chất (Pure Gold Mineral) (đường vàng khoáng chất) là sự kết hợp từ đường tinh luyện và hỗn hợp khoáng chất, giúp bổ sung các khoáng chất như: K, Ca, P, Mg, Na và Fe cho cơ thể.